Żyj zdrowo!Żyrardów

Segregacja to szansa na utrzymanie obecnej stawki za odpady

Na terenie naszego Miasta od kilku miesięcy obserwujemy wyraźny wzrost ilości produkowanych przez mieszkańców odpadów oraz niestety brak zaangażowania dużej części społeczeństwa w proces właściwej segregacji odpadów, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej. Jeśli podczas kolejnych kontroli wykazane zostaną nieprawidłowości w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, naliczona będzie opłata podwyższona w wysokości 51,00 zł od osoby za miesiąc.

Z danych Urzędu Miasta wynika, że poziom zbiórki selektywnej jest na niskim poziomie. Miesięcznie zbieranych z terenu nieruchomości zamieszkałych jest ponad 1000 ton odpadów, z czego blisko 70% stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Musimy pamiętać, że ten rodzaj odpadów jest najdroższy, jeśli chodzi o koszty zagospodarowania i unieszkodliwiania w instalacjach.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyraźnie mówi, że wszyscy wytwórcy odpadów są zobowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych. Za wyposażenie nieruchomości (bloków) w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów odpowiadają zarządcy nieruchomości wielolokalowych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, Wykonawcy usługi odbioru odpadów oraz Zarządcy nieruchomości, stwierdzono nieprawidłowości w segregacji odpadów komunalnych w wieżowcach administrowanych przez Żyrardowską Spółdzielnię Mieszkaniową, które posiadają zsypy.

Wiele spółdzielni mieszkaniowych w Polsce np. Warszawa, Łódź, Kraków, Legionowa podjęło już decyzję o likwidacji zsypów, bowiem zdały sobie sprawę, że segregacja w wieżowcach jest marginalna pomimo deklarowanej przez mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów.

Jeśli sytuacja się nie poprawi i przy kolejnej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, naliczona będzie opłata podwyższona w wysokości 51,00 zł od osoby za miesiąc za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w blokach.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content