Radziejowice

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat, pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

W związku z powyższym Wójt Gminy Radziejowice na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych Urzędu Gminy będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum UG, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa można składać w sekretariacie Urzędu Gminy.

Druk wniosku dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

Informacja prasowa: Urząd Gminy Radziejowice

Back to top button
Skip to content