Radziejowice

Zmiany w rozkładzie jazdy

Gmina Radziejowice, jako or- ganizator publicznego trans- portu zbiorowego pozyskała dofinansowanie z Funduszu Roz- woju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Pu- blicznej.

29 listopada 2022 r. Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marleny Górniewskiej podpisała umowę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na udzielenie dopłaty w kwocie 399 259,20 zł.

Dzięki wsparciu środków zewnętrz- nych od stycznia 2023 roku gmina uruchamia 5 linii autobusowych o łącznej długości 121,6 km w nastę- pujących relacjach:

Linia 1: Korytów A Szkoła – Podlasie ul. Kwiatowa

Linia 2: Słabomierz -Wiadukt, Ku- klówka Radziejowicka – Szkoła, p. Budy Józefowskie, Nowe Budy

Linia 3: Radziejowice Kubickiego- Radziejowice -Szkoła p. Zboiska, Krze Duże

Linia 4: Radziejowice Kubickiego – Kuklówka Zarzeczna – ul. Babie Lato p. Krze Duże, Adamów

Linia 5: Korytów ul. Polna – Korytów – Polna p. Zazdrość, Benenard

Trasy autobusowe uwzględnia- ją nowe przystanki ( Słabomierz – Krzyż, Chroboty ul. Pogodna, Podlasie Kwiatowa, Krzyżówka Wypoczynkowa, Adamów-Wieś – Olszowa) określone uchwałą nr LVIII/413/2022 z dnia 28.11.2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicie- lem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzy- stania z tych przystanków.

Tekst: UM Radziejowice

Back to top button
Skip to content