Wiskitki

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki na lata 2023-2030

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 225 ze zm.), uchwałą Nr 45/XLIII/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji oraz zarządzenia nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki 

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Wiskitki oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 19 lipca do 24 sierpnia 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

1. przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1,
96-315 Wiskitki (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),

2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,

3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@wiskitki.pl

Informacja prasowa: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki

Back to top button
Skip to content