Wiskitki

Kto może ubiegać się o zwrot podatku VAT za gaz w 2023 roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli: 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu –
w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

UWAGA:
Formularz wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych zostanie udostępniony po jego opublikowaniu przez Ministra właściwego do spraw energii.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu. Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,

od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Składanie wniosków o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej (papierowej) możliwe będzie osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty. Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia
z wykorzystaniem profilu zaufanego. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania zwrotu podatku VAT można uzyskać pod nr tel. (46) 854 50 37 w czasie pracy Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, czyli w godzinach pn. 8:00-16:00; wt. 8:00-17:00; śr. 8:00-16:00; czw. 8:00-16:00; pt. 8:00-15:00.

Informacja prasowa: UMiG Wiskitki

Back to top button
Skip to content