Artykuły partnerów

Szkoda komunikacyjna – instytucja zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

W związku z rozwojem środków masowego transportu drastycznie zwiększyła się ilość wypadków. Z pewnością istotne znaczenie ma ilość pojazdów poruszających się po drogach, na skutki zdarzeń bezpośredni wpływ ma prędkość, jaką osiągają pojazdy mechaniczne. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wyróżnić można wiele świadczeń o charakterze odszkodowawczym, które przysługują osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Wśród nich należy wyróżnić instytucję zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Kto może ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę?

Według przepisów księgi III Kodeksu cywilnego o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę może ubiegać się poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia. Świadczenie przysługuje również członkom rodziny osoby, która zmarła w wyniku wypadku drogowego. Ponadto o zadośćuczynienie może ubiegać osoba, która w wyniku pozbawienia wolności oraz w wyniku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności została zmuszona do poddania się czynowi nierządnemu. Można ubiegać się o świadczenie z mocą wsteczną do 20 lat. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane jest jednorazowo. Na podstawie przepisu art. 448 Kodeksu cywilnego poszkodowany może wskazać cel społeczny, na który zostanie przekazana odpowiednia suma pieniężna.

Inne świadczenie przysługujące osobom poszkodowanym w wypadkach

Wśród świadczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wypadkach należy wskazać odszkodowanie – które stanowi zwrot poniesionych kosztów, w tym kosztów leczenia, rehabilitacji, sanatorium, renta – jeśli poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej. Szczególna pomoc prawna przysługuje w przypadku, gdy poszkodowany w wyniku wypadku umrze. Członkowie najbliższej rodziny mogą starać się o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę alimentacyjną, rentę fakultatywną oraz odszkodowanie, jeśli w skutek śmierci pogorszyła się ich sytuacja życiowa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że odzyskanie należnego odszkodowania to niezwykle trudne zadanie. Mimo szerokie wachlarzu świadczeń, jakie przysługują osobie poszkodowanej oraz członkom najbliższej rodziny osoby, która zmarła na skutek wypadku odzyskanie należnej sumy może okazać się niezwykle trudne. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że to ubezpieczyciel wydając decyzję o przyznaniu odszkodowania decyduje o tym, w jakiej wysokości chce wypłacić świadczenie. Bardzo często konieczne jest odwoływanie się od decyzji. Nie da się zaprzeczyć, że to ubezpieczyciel ma decydujące zdanie w tej kwestii, a często jedyną możliwością jest odwołanie się do Sądu. Tylko prowadzenie sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika umożliwia otrzymanie odszkodowania w pełnej wysokości.

Back to top button
Skip to content