Wydarzenia

Prymas Tysiąclecia – ku wolności Ojczyzny

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie wiedzy “Prymas Tysiąclecia – ku wolności Ojczyzny”.

Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z życiem i działalnością Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego wpływem na współczesne dzieje Polski. W kontekst konkursu wpisuje się rozpowszechnianie historii, pamięć o osobach represjonowanych za umiłowanie Ojczyzny. Podkreślanie wartości, którymi kierował się Prymas Tysiąclecia, takich jak godność i poszanowanie praw człowieka, rola rodziny czy umiłowanie Ojczyzny.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
w tym także objętych edukacją domową.

Odbędą się 2 etapy

– Etap I (szkolny) odbędzie się 12 marca 2024 r.

– Etap II (powiatowy) zaplanowany jest na 19 marca 2024 r.

Dla laureatów przewidujemy nagrody i wyróżnienia.

Regulamin i karty zgłoszeń są dostępne na stronie www Powiatu Żyrardowskiego
w zakładce aktualności.

Partnerami konkursu są:

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Parafia św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie

Oratorium św. Jana Bosko w Żyrardowie

Centrum Polskie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli

 

Regulamin konkursu “Prymas Tysiąclecia – ku wolności Ojczyzny”
II edycja powiatowego konkursu wiedzy historyczno-religijnej o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego w roku szkolnym 2023/2024
Regulamin:
Organizatorem II edycji konkursu o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.
Konkurs wiedzy o życiu i działalności Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, także dzieci i młodzieży objętej edukacją domową.

Konkurs ma na celu zapoznanie uczniów z postacią Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz promowanie myśli i przesłania Prymasa Tysiąclecia. Pogłębienie wiedzy o czasach działalności Prymasa oraz promowanie Jego dorobku i spuścizny przyczyni się zapewne do kształtowania odpowiedzialnych postaw wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Organizator:
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Patronat:
Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie
Patronat medialny:
Radio VICTORIA Między Łodzią a Warszawą
Życie Powiatu Żyrardowskiego
Życie Żyrardowa
Telewizja Mazowsza Zachodniego
Partnerzy:
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Żyrardowie
Oratorium Św. Jana Bosko w Żyrardowie
Centrum Polskie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli
Cele Konkursu:
• Poznanie wpływu życia i działalności Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na
współczesne dzieje Polski.
• Pobudzanie ciekawości oraz dążenia do samokształcenia uczniów.
• Zachowanie pamięci o bohaterskiej postawie Kardynała wobec prześladowań
kościoła podjętych przez władze PRL
• Odkrywanie, że słowa Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego są aktualne.
• Poznawanie i wcielanie w życie wartości i ideałów, którym służył Bł. Kardynał Stefan Wyszyński.
• Podkreślenie wartości wolności, pracy i godności w życiu człowieka.
• Ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka.
Tematyka konkursu:
Życie i działalność Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Struktura konkursu:
Uczestnicy konkursu będą podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
1. Klasy IV-VI szkoły podstawowe
2. Klasy VII-VIII szkoły podstawowe
3. Szkoły ponadpodstawowe
Konkurs jest dwuetapowy:
I etap (szkolny)
II etap (powiatowy)
I etap Konkursu przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora szkoły. Ma charakter pisemny w formie testu składającego się z dwudziestu pytań zamkniętych, przygotowanych na podstawie podanej literatury w regulaminie, otrzymanych drogą mailową w dniu 12 marca 2024 r. do godz. 09.00 z adresu e-mail: promocja@powiat-zyrardowski.pl.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, których rodzice/prawni opiekunowie wyrazili pisemną zgodę na udział w konkursie złożoną dyrektorowi szkoły (zał. nr 1 – wzór oświadczenia).
Uczniowie pragnący wziąć udział w konkursie, objęci edukacją domową, po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów prawnych do Starostwa Powiatu Żyrardowskiego w karcie zgłoszenia (zał. nr 2 – edukacja domowa – karta zgłoszenia) i wypełnieniu oświadczenia (zał. nr 1 – wzór oświadczenia),zostaną skierowani do wybranej szkoły, wskazanej przez Starostwo Powiatu Żyrardowskiego.
Dokumenty przesyłane są do 20 lutego 2024 roku na adres: promocja@powiat-zyrardowski.pl
Zgłoszenia do konkursu przesyłają również szkoły do dnia 20 lutego 2024 roku (zał. nr 3 – karta zgłoszenia szkoły) na adres: promocja@powiat-zyrardowski.pl
Szkolne komisje otrzymują w dniu przeprowadzanego I etapu konkursu zestaw pytań drogą mailową, przysłany z adresu promocja@powiat-zyrardowski.pl Pytania mają charakter zamknięty i otwarty.
Szkoły wysyłają do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie protokół z przeprowadzonego konkursu w dniu jego przeprowadzenia tj. 5 marca 2024 roku
drogą mailową (zał. nr 4 – wzór protokołu kwalifikacyjnego)
Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy osiągnęli co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi.
II etap Konkursu przeprowadza komisja powołana przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego.
Etap polega na rozwiązaniu testu składającego się z 10 pytań zamkniętych. Sześciu uczestników z najwyższą liczbą punktów przechodzi do ustnego finału. Komisja zadaje uczestnikom pytania i przeprowadza rozmowę. Po ustnym finale komisja konkursowa wyłania laureatów: pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce oraz przyznaje wyróżnienia. Laureaci otrzymują od organizatora dyplomy i nagrody. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.
Dla wszystkich laureatów w dniu 3 kwietnia 2024 r. zorganizowana zostanie wycieczka do muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przy Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie.
Terminy:
9 lutego 2024 r. – ogłoszenie Regulaminu Konkursu.
do 20 lutego 2024 r. – szkoły przesyłają zgłoszenia do konkursu,
do 20 lutego 2024 r. – rodzice/opiekunowie prawni dzieci objętych edukacją domową przesyłają zgłoszenia do konkursu,
12 marca 2024 r. – szkoły przeprowadzają etap szkolny konkursu,
13 marca 2024 r. – szkoły przesyłają protokół kwalifikacyjny z przeprowadzonego etapu szkolnego organizatorowi na adres promocja@powiat-zyrardowski.pl
19 marca 2024 r. godz. 12.00 Zespół Szkół nr 1 „Elektryk” w Żyrardowie – etap powiatowy konkursu. Komisja konkursowa ogłasza laureatów i wyróżnionych, podsumowanie konkursu, wręczenie nagród.
Lektury konkursowe:
klasy IV- VI szkoły podstawowe
I i II etap
„Bł. Kardynał Stefan Wyszyński” Aleksandra Polewska, Alicja Groszek-Abramowicz
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Rafael
II etap – wymagana dodatkowa literatura
Materiały znajdujące się na stronie internetowej Instytutu Prymasowskiego w Warszawie http://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/
klasy VII -VIII szkoły podstawowe
I i II etap
Materiały znajdujące się na stronie internetowej Instytutu Prymasowskiego w Warszawie http://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/
II etap – wymagana dodatkowa literatura
Materiały zamieszczone na stronie www.wyszynskiprymas.pl (bez zakładki: szkoły)
R. Łatka, B. Mackiewicz, ks. D. Zamiatała, Prymas Stefan Wyszyński – Biografia, Soli Deo, IPN Warszawa 2020
S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Soli Deo 2006
Jan Paweł II, Kard. S. Wyszyński, Kardy. Józef Glemp, Człowiek niezwykłej miary,
Fundacja „Czas to miłość” 2018
M. Zając, Prymas nieznany, Wydawnictwo m, 2016
Szkoły ponadpodstawowe
I i II etap
Materiały zamieszczone na stronie www.wyszynskiprymas.pl (bez zakładki: szkoły)
II etap – wymagana dodatkowa literatura
R. Łatka, B. Mackiewicz, ks. D. Zamiatała, Prymas Stefan Wyszyński – Biografia, Soli
Deo, IPN Warszawa 2020
S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Soli Deo 2006
Jan Paweł II, Kard. S. Wyszyński, Kardy. Józef Glemp, Człowiek niezwykłej miary,
Fundacja „Czas to miłość” 2018
M. Zając, Prymas nieznany, Wydawnictwo m, 2016
Lektura uzupełniająca:
Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej, Soli Deo 2020.
Wyszyński S., Jedna jest Polska, Warszawa 2000.
Wyszyński S., Wszystko postawiłem na Maryję, Warszawa 1998.
Wyszyński S., Miłość na co dzień, Warszawa, 2001
Dane osobowe
1. W II edycji powiatowego konkursu wiedzy historyczno-religijnej o bł. Stefanie Kardynale Wyszyńskim “Prymas Tysiąclecia – ku wolności Ojczyzny” – przetwarzane są dane osobowe:
1) Uczniów – uczestników konkursu :
a) dane zwykłe: imię (imiona) i nazwisko, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, klasa, nazwa i adres szkoły, treść odpowiedzi na pytania
konkursowe oraz liczba zdobytych za nie punktów, fakt otrzymania tytułu laureata/finalisty (jeśli dotyczy), wizerunek zarejestrowany w trakcie
wykonywania czynności związanych z konkursem, w tym w czasie oficjalnej uroczystości ich zakończenia,
2) Rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursów: imię i nazwisko, dane kontaktowe;
3) Nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów oraz nauczycieli wchodzących w skład szkolnej komisji konkursowej: imię i nazwisko, dane
kontaktowe, nazwa i adres szkoły;
2. Dokumenty potwierdzające tożsamość osoby (np. legitymacja szkolna czy dowód osobisty) okazywane na okoliczność przystąpienia do pisania pracy konkursowej czy wglądu do tej pracy nie mogą być kserowane, skanowane czy fotografowane; informacje zawarte w tych dokumentach nie mogą być także zapisywane na nośnikach papierowych czy elektronicznych.
3. Listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, a także wyniki z konkursów w tych etapach (w tym listy finalistów/laureatów) publikowane w Internecie zawierają następujące informacje: Lp., Imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, liczba uzyskanych punktów.
4. Listy przewodniczących komisji, wiceprzewodniczących komisji publikowane w Internecie zawierają następujące informacje: Imię i nazwisko osoby.
5. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w konkursach są:
1) Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, który wykonuje zadania określone w niniejszym Regulaminie, a w szczególności:
a) decyduje o ogólnych celach i zasadach przetwarzania danych
osobowych,
b) określa szczegółowe rozwiązania organizacyjne i techniczne
przetwarzania danych osobowych,
c) opracowuje projekt Regulaminu Konkursu,
d) zatwierdza Regulamin Konkursu,
e) powołuje składy komisji,
f) koordynuje i nadzoruje przebieg etapu szkolnego,
g) organizuje i przeprowadza II etap konkursu ,
h) organizuje i przeprowadza oficjalne zakończenie konkursu,
i) wystawia zaświadczenia finalistom/laureatom,
j) pełni nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu,
k) współadministruje wszystkimi danymi osobowymi przetwarzanymi w konkursie;
l) wypełnia obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 RODO
2) Szkoła macierzysta ucznia:
a) prowadzi formalną ewidencję swoich uczniów przystępujących do konkursów przedmiotowych,
b) pozyskuje od rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych, które są wiążące dla wszystkich etapów
konkursów, włącznie z ich oficjalnym zakończeniem czy późniejszym przetwarzaniem danych do celów archiwizacyjnych (Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu), a także je przechowuje,
c) organizuje i przeprowadza I etap konkursu – zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym Regulaminie,
d) decyduje o przekazaniu Starostwu Powiatowemu w Żyrardowie danych osobowych swoich uczniów i nauczycieli,
e) współadministruje na etapie szkolnym danymi osobowymi uczniów/opiekunów prawnych,
f) wypełnia obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 RODO.
6. Każdy ze Współadministratorów w zakresie danych osobowych, które przetwarza:
1) zobowiązuje się do przestrzegania RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub prawa krajowego dotyczących ochrony danych osobowych;
2) wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z wykonywaniem praw osoby, której dane dotyczą, określone w art.15-22 RODO;
3) zobowiązuje się do współpracy z innymi Współadministratorami przy wykonywaniu obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których
mowa w art. 32-36 RODO.
7. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem. Współadministratora, który nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie właściwemu Współadministratorowi.
8. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów niezależnie; w takim przypadku Współadministrator zobowiązany jest poinformować pozostałych Współadministratorów o realizacji praw osoby, której dane dotyczą.
9. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Współadministrator, u którego doszło do naruszenia, zgłasza je organowi nadzorczemu zgodnie z art. 33 RODO. Chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz przekazuje informację o tym do pozostałych Współadministratorów.
10. Współadministrator, u którego doszło do naruszenia, bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, w sposób określony w art. 34 RODO oraz przekazuję informację o tym do pozostałych Współadministratorów.
11. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wystąpi na podstawie art. 82 ust. 2 RODO z roszczeniami przeciw jednemu z Współadministratorów, ten
Współadministrator, którego działanie było podstawą roszczenia, zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków, aby zwolnić z odpowiedzialności
Współadministratora, przeciwko któremu wystąpiono z roszczeniem oraz zobowiązuje się zrekompensować mu wszelkie koszty, jakie poniósł na skutek zaspokojenia roszczeń.
12. Przystąpienie szkoły do konkursów jest jednoznaczne z akceptacją przez jej dyrektora treści niniejszego Regulaminu, w tym uregulowań dotyczących współadministrowania danymi osobowymi.

Back to top button
Skip to content