Żyrardów

Wybory do Rady Seniorów Miasta Żyrardowa

W dniu 19 stycznia 2022 roku, w godz. 10:00 – 14:00, w Centrum Kultury w Żyrardowie zostaną przeprowadzone wybory do Rady Seniorów Miasta Żyrardowa. Pisemne zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Miasta Żyrardowa należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy PI. Jana Pawła II nr 1 w dniach od 27 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r.

Do Rady Seniorów kandydować może osoba zamieszkująca na terenie Miasta Żyrardowa, która ukończyła 60. rok życia i jest przedstawicielem podmiotu działającego na rzecz osób starszych, w tym przedstawicielem organizacji pozarządowej lub podmiotu prowadzącego na terenie Miasta Żyrardowa uniwersytet trzeciego wieku, z zastrzeżeniem, że jeden podmiot zgłaszający nie może zgłosić więcej niż dwóch kandydatów.

Kandydat na członka Rady wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury musi przedstawić listę poparcia zawierającą minimum 12 podpisów osób, które najpóźniej w dniu podpisania listy ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Żyrardowa.

Formularz karty zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa przy PI. Jana Pawła II nr 1 oraz do pobrania na stronie internetowej www.bip.zyrardow.pl.

Prezydent Miasta Żyrardowa do 12 stycznia 2021 r. wyda obwieszczenie zawierające imienną listę kandydatów do Rady wraz z krótkim biogramem każdego kandydata.

Wybory przeprowadzane na spotkaniu wyborczym w dniu 19 stycznia będą bezpośrednie i tajne. Czynne prawo wyborcze posiada osoba będąca mieszkańcem Żyrardowa, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, ukończyła 60 rok życia i jest obecna na spotkaniu.

Nad przebiegiem spotkania czuwać będzie komisja składająca się z trzech osób wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content