Ważne!Żyrardów

WOD-KAN skontroluje nielegalne przyłącza do sieci

Bezprawne podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej w Żyrardowie nie jest zjawiskiem nowym. Powodem zawyżania cen wody i kanalizacji w mieście są niestety oszuści, którzy nielegalnie tworzą swoje instalacje. PGK Żyrardów położy kres nielegalnym praktykom i zakupi specjalistyczny sprzęt do wykrywania nieprawidłowości.

Ostatnia szansa na uniknięcie kary

W czerwcu ruszył program dla mieszkańców Żyrardowa pn. „Korzystam Szanuję Reguluję”. Program polega na wprowadzeniu sześciomiesięcznego okresu abolicji, czyli do 31 grudnia 2021 roku PGK nie będzie egzekwowało kar za bezumowne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także w przypadku nielegalnego odprowadzenia deszczówki do sieci miejskiej. Do tego czasu osoby nielegalnie zrzucające ścieki lub bezprawnie pobierające wodę mają możliwość zalegalizowania przyłączy bez konsekwencji prawnych. Warunkiem jest wyrażenie gotowości zawarcia umowy z PGK Żyrardów na odbiór ścieków bądź dostawę wody.

10.000 zł kary i comiesięczna grzywna
W rozumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nielegalny pobór wody to uszkodzenie lub pominięcie wodomierza głównego, pobór wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy. To wykroczenie jest zagrożone karą grzywny w wysokości 5.000 zł. Wyższa kara jest przewidziana w przypadku wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy. Za nielegalne odprowadzanie ścieków grozi ograniczenie wolności lub grzywna w wysokości do 10.000 zł. Dodatkowo na podstawie orzeczenia Sąd może orzec na rzecz Spółki PGK Żyrardów sumę 1.000 zł za każdy miesiąc w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków. Nałożenie kar opisanych powyżej nie zwalnia jednak odbiorcy usług od podpisania umowy.

– Chcemy chronić uczciwych mieszkańców przed tymi, których nieetyczne zachowanie przekłada się na ceny wody oraz ścieków. Nasi eksperci doskonale wiedzą gdzie mogą znajdować się nielegalne podłączenia, gdyż sieć PGK Żyrardów jest opomiarowana. Kamerowóz potwierdzi tylko nasze przypuszczenia – informuje Hanna Kosela prezes PGK Żyrardów.

WOD-KAN Żyrardów

Osoby zainteresowane nawiązaniem umowy mogą kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta PGK Żyrardów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 telefonicznie pod numerem 46 855 40 41 lub 46 855 40 42 oraz mailowo pod adresem bok@pgk.zyrardow.pl lub pgk@pgh.zyrardow.pl.

Back to top button
Skip to content