Żyrardów

To inwestycje, które aktualnie prowadzone są w naszym mieście

Kompleksowe remonty zabytkowych budynków mieszkalnych, rewitalizacja kwartałów mieszkaniowych – dawnych podwórek robotniczych, budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej, budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w ul. Dekerta i w ul. Mielczarskiego wraz z przebudową tych ulic. To inwestycje, które aktualnie prowadzone są w naszym mieście.

Po raz pierwszy w historii Żyrardowa rewitalizowane są zabytkowe budynki mieszkalne. W sumie odnowionych zostanie 9 budynków. Aktualnie wykonano remont budynków przy ul. Chopina 13 oraz przy ul. Limanowskiego 18 i 25. Dobiegają już końca prace w budynkach przy w ul. Narutowicza 4, ul. Wyszyńskiego 12, Chopina 17, a na efekty prac prowadzonych teraz w budynkach przy ul. Armii Krajowej 10 oraz przy ul. 1 Maja 31 i 52 trzeba jeszcze trochę poczekać.

Prace prowadzone są w ramach projektu „Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rewitalizacja podwórek robotniczych

Również nigdy wcześniej na tak szeroką skalę nie były rewitalizowane dawne kwartały robotnicze. Prace prowadzone są na terenie dwóch podwórek położonych przy ul. Limanowskiego i Mireckiego. Zakres robót obejmie m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów komunikacyjnych, chodników, miejsc parkingowych, utwardzeń wokół istniejących komórek i fundamentów oraz zjazdów publicznych, remont zabytkowych budynków gospodarczych tzw. komórek, wykonanie oświetlenia, budowę i montaż elementów małej architektury oraz budowę systemu monitoringu wizyjnego.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej

Na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej, wzdłuż Zalewu Żyrardowskiego, budowana jest ponad kilometrowa ścieżka rowerowa oraz kładka pieszo-rowerowa z tarasem widokowym dla rowerzystów. Planuje się również budowę chodnika wzdłuż trasy rowerowej. Ponadto wykonane zostanie oświetlenie wzdłuż ścieżki, przejścia dla płazów oraz „półka” wzdłuż części brzegu zalewu, którą wykorzystają wędkarze. Nowo powstała ścieżka stworzy wraz z istniejącą w ul. Ziołowej pętlę wokół Zalewu Żyrardowskiego, o łącznej długości ok. 2360 m.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budowa dróg i parkingów

Sukcesywnie budowane są też kolejne ulice w mieście. Właśnie zakończyła się rozbudowa ul. Jana Brzechwy na odcinku od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Edmunda Orlika. Inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Drugi odcinek ul. Brzechwy, do skrzyżowania z ulicą Wypoczynkową, ma szansę na przebudowę w przyszłym roku, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku i ponownego uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Aktualnie prowadzone są roboty drogowe w ul. Mielczarskiego (oraz na działce przy skrzyżowaniu z ul. POW), gdzie powstaną parkingi „Parkuj i Jedź”. Inwestycja obejmuje: przebudowę jezdni, chodników oraz remont istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych; wykonanie odwodnienia jezdni i chodników poprzez budowę kanału deszczowego, wpustów ulicznych i przykanalików; budowę systemu monitoringu wizyjnego; wykonanie energooszczędnego oświetlenia – montaż nowej linii elektrycznej zasilającej doziemnej ze słupami z oprawami LED; budowę kanalizacji teletechnicznej; wdrożenie stałej organizacji ruchu.

Po zakończeniu prac w ul. Mielczarskiego, wykonawca przystąpi do realizacji tożsamego zakresu robót w ul. Dekerta.

Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w ul. Dekerta i ul. Mielczarskiego to zadanie dofinansowane w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Tekst i fot. UM Żyrardów

Back to top button
Skip to content