Żyrardów

Sprawozdanie z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Żyrardowa na lata 2023 – 2030. Sprawozdanie opublikowane jest na stronie www.bip.zyrardow.pl / Tablica Ogłoszeń / 2022 r. / Konsultacje społeczne.

Strategia Rozwoju Miasta Żyrardowa jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania miastem. Określa strategiczne kierunki rozwoju w perspektywie do 2030 roku oraz pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości działania władz miasta. Jest to dokument nadrzędny względem innych dokumentów planistyczno-strategicznych obowiązujących w mieście.

Proces tworzenia Strategii poprzedzono analizą sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz analizą wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców. Na tej podstawie wyznaczono obszary problemowe, cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań.

Konsultacje projektu Strategii trwały w Urzędzie Miasta od 14 listopada do 19 grudnia 2022 r.. Miały na celu poznanie opinii i uwag mieszkańców Miasta Żyrardowa, sąsiednich gmin oraz innych podmiotów, przedsiębiorstw i partnerów społecznych oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w nim potrzeb i oczekiwań grupy adresatów.

Projekt strategii wraz z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Żyrardowa o konsultacjach oraz formularzem konsultacyjnym zgłaszania uwag opublikowany był na stronie internetowej Miasta Żyrardowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa.

W ramach konsultacji zorganizowane zostało także spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 14 grudnia 2022 r.

Ponadto projekt Strategii udostępniony był do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Żyrardowa, w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju.

W toku konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły dwa formularze z uwagami dotyczącymi treści projektu Strategii. Uwagi zamieszczone zostały w sprawozdaniu. Natomiast podczas spotkania konsultacyjnego nie złożono uwag /wniosków w sposób formalny.

Aktualnie projekt strategii, uzupełniony o uwzględnione uwagi, przekazany został do Zarządu Województwa Mazowieckiego w celu zaopiniowania. Następnie przedłożony zostanie Radzie Miasta Żyrardowa do zatwierdzenia w drodze uchwały.

Informacja prasowa: UM Żyrardów

Back to top button
Skip to content