RadziejowiceWydarzenia

Przedstawiciele Gminy u Marszałka Województwa Mazowieckiego

W poniedziałek 8 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Pana Adama Struzika, Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pana Grzegorza Obłękowskiego z przedstawicielami gminy Radziejowice Wójtem Panią Urszulą Ciężką wraz zastępcą Panem Arturem Jankowskim oraz przedstawicielami mieszkańców Panem Grzegorzem Wicińskiem i Panem Kazimierzem Drążkiewiczem.

Spotkanie dotyczyło spraw istotnych dla mieszkańców gminy w tym realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 pomiędzy miejscowościami Adamów-Wieś i Radziejowice, o którą Gmina Radziejowice wielokrotnie wnioskowała. Z uwagi na niewystarczające fundusze, ścieżka ta nie została ujęta w planach przebudowy drogi wojewódzkiej 579, której rozpoczęcie realizacji miało miejsce w 2019 roku. Oprócz wniosków i pism kierowanych do Pana Marszałka, zarówno Wójt Urszula Ciężka jak i przedstawiciele mieszkańców Grzegorz Wiciński i Kazimierz Drążkiewicz ubiegali się o realizację drogi z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM).

Wniosek nie uzyskał akceptacji ze względu na to, że do chwili obecnej wciąż trwają procedury związane z końcowym odbiorem i przekazaniem do użytkowania drogi wojewódzkiej 579, które zakończą formalnie rozbudowę tej trasy komunikacyjnej.

Mając na uwadze jak ważna jest dla mieszkańców budowa ścieżki rowerowej na tym odcinku czego wyrazem było liczne poparcie wniosku oraz duże zaangażowanie Grzegorza Wicińskiego, sołtysa wsi Adamów Wieś i osób go wspierających, władze gminy zwróciły się z prośbą do Pana Marszałka Adama Struzika o spotkanie w celu przedyskutowania możliwości sfinansowania jej budowy z budżetu województwa mazowieckiego w celu poprawy bezpieczeństwa na wnioskowanym odcinku drogi wojewódzkiej.

Adam Struzik wyraził poparcie dla realizacji ww. przedsięwzięcia i zapewnił o uruchomieniu prac projektowych w I kwartale 2022 roku, zaś sama budowa ścieżki i jej oddanie do użytku planowane byłoby na rok 2023.

Poza dyskusją na temat możliwości budowy ścieżki rowerowej tematem spotkania była również konieczność budowy nowego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 579 przy zjeździe z trasy S8 w Radziejowicach, a także kwestia planowanych na terenie gminy Mszczonów tuż przy granicy z gminą Radziejowice inwestycji związanych z gospodarką odpadami, które budzą obawy wśród mieszkańców.

Back to top button
Skip to content