GospodarkaŻyrardów

Problem niewłaściwej segregacji w zabudowie wielolokalowej

Urząd Miasta Żyrardowa przeprowadza cykliczne kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów w zabudowie wielolokalowej. Niestety na większości osiedli, szczególnie będących w zarządzie Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, występują liczne nieprawidłowości.

W pierwszej kolejności brak jest poprawności segregacji odpadów komunalnych, szczególnie jeśli chodzi o tworzywa sztuczne i papier. Odpady w pojemnikach są wymieszane i surowce wtórne, które powinny być umieszczane w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki – trafiają do pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane).

Podczas wizji zaobserwowano również przypadki niewystarczającej liczby pojemników na papier, tworzywa sztuczne i bioodpady w stosunku do przyporządkowanej do niech liczby mieszkańców. Zdarza się często, że w osiedlowych pergolach przeważa liczba pojemników na odpady niesegregowane a proporcja powinna być odwrotna – więcej powinno być pojemników na odpady segregowane. Ponadto wiele pojemników nie posiada naklejek z oznakowaniem odpowiednich frakcji odpadów, co uniemożliwia mieszkańcom właściwy proces segregacji.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy) zarządcy budynków wielolokalowych są odpowiedzialni za wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Do obowiązków zarządców należy również przygotowanie odpadów do odbioru przez Miasto. Odpady powinny być posegregowane zgodnie z oznaczeniem pojemników i rodzajem odpadów w konkretnych terminach odbioru.

Informacje prasowe UM w Żyrardowie

Back to top button
Skip to content