Ważne!

Podsumowanie projektu “Ceglana skarbnica”

12 marca w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia, po mszy św. o godz. 12.00, koncelebrowanej przez Biskupa Diecezji Łowickiej Andrzeja Franciszka Dziubę, podsumowano projekt „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła MBP w Żyrardowie, w ramach którego w ubiegłym roku wykonane zostały prace polegające m.in. na renowacji wież kościelnych i wzmocnieniu pinakli.

Na zaproszenie Proboszcza Parafii, ks. Adama Bednarczyka, w spotkaniu uczestniczyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowskiego. Prace konserwacyjne były skrupulatnie dokumentowane, co pozwoliło na stworzenie wystawy prezentującej przebieg i efekty renowacji. Ekspozycja znajduje się w kościele od stycznia br.

Ogromnie gratuluję miastu oraz jego mieszkańcom tego dzieła, które jest owocem wspólnej pracy i troski o najwspanialszą świątynie tego miasta. Jest to cudowny obiekt architektury sakralnej, który wpisany jest w krajobraz centrum tego miasta. Doskonale pokazaliśmy, iż my żyjący dzisiaj troszczymy się o ten kościół, kontynuujemy tradycję naszych przodków, którzy również dbali o tę świątynie, dzięki czemu przetrwała ona aż do naszych czasów. Tę wdzięczność kierujemy zarówno do władz świeckich – Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego, ale również do księdza dziekana, który wielokrotnie zabiegał o zabezpieczenie wierz tej świątyni. Powiedział Biskup Diecezji Łowickiej Andrzej Franciszek Dziuba.

Projekt miał na celu znaczące zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych oraz poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Miasta Żyrardowa poprzez zahamowanie procesu degradacji zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia. Renowacja budynku umożliwi zwiększenie poziomu uczestnictwa w życiu społeczeństwa poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej. Realizacja projektu wynikała również z potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Żyrardowska Osada Fabryczna, na terenie której zlokalizowany jest kościół p.w. Matki Bożej Pocieszenia, uznawana jest za jedyny w Europie zachowany w całości zespół urbanistyczno-architektoniczny miasta przemysłowego przełomu XIX/XX wieku, stanowi najbardziej wartościową pamiątkę po największym ośrodku przemysłu lniarskiego oraz jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Mazowsza.

Cieszę się, że możemy dziś uczestniczyć w zakończeniu niezwykle ważnej rewitalizacji wierz kościelnych. Jest to przykład dobrego współdziałania wielu ludzi i instytucji, aby ten przepiękny zabytek architektury został uratowany, przynajmniej w tym wymiarze, który najpilniej tego wymagał. Mamy tu odczynienia z wykorzystaniem środków europejskich w ramach naszego programu regionalnego oraz wykorzystaniem środków parafian, miasta oraz Diecezji Łowickiej. Wspólnymi siłami udało się zrobić wielką rzecz. Podkreślał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

W ramach inwestycji wykonano prace polegające na:

wzmocnieniu pinakli kościoła, termomodernizacji budynku, celem poprawy efektywności energetycznej, usprawnienia dla niepełnosprawnych w postaci poprawy dostępności toalety do specjalistycznych potrzeb.

Ks. Adam Bednarczyk, w referacie podsumowującym projekt, zaznaczył, że wykonane zostały niezwykle ważne i pilne prace, pierwsze takie w ponad stuletniej historii kościoła. Poza renowacją wież kościelnych i wzmocnieniem pinakli, dodatkowo wykonano termomodernizację tj. montaż zaworów termostatycznych do grzejników. Proboszcz dziękował wszystkim osobom, których praca i wsparcie finansowe umożliwiły remont.

Miasto Żyrardów, jako partner projektu, odpowiedzialne było za promocję projektu, w tym działania na rzecz poprawy dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami tzn. zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań technicznych/technologicznych wpływających na możliwość korzystania z zasobów kultury przez osoby z niepełnosprawnością (broszura z informacją o historii i zabytkach kościoła zapisane czcionką brajlowską; tyflografika prezentująca rysunek fasady kościoła; ulotka z pismem brajla z krótką, podstawową informacją o kościele).

Całkowita wartość projektu to 1 587 805,87 zł, w tym z środków zewnętrznych to kwota 995 516,43 zł.

Podsumowaliśmy dziś projekt renowacji obiektu, który z jednej strony jest świątynią, a z drugiej największą salą koncertową w Żyrardowie, czego już nie raz dzięki uprzejmości księdza dziekana mogliśmy doświadczyć. Widać, że bardzo duża grupa osób zadbała o to, aby ratować najwspanialszy zabytek Żyrardowa jakim jest kościół p.w. Matki Bożej Pocieszenia. Myślę, że dzięki temu obiekt może teraz bezpiecznie służyć wszystkim wiernym, ale również mam nadzieję, że będziemy mogli bez zagrożenia zorganizować kolejne koncerty na bardzo wysokim poziomie. Mówił Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Projekt pn. “Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zdigitalizowane zbiory Parafii dostępne są na stronie internetowej: www.zabytki.zyrardow.pl

Back to top button
Skip to content