EdukacjaWażne!

Nowy rok szkolny – najważniejsze zmiany

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych, zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturach, “godziny czarnkowe” i zajęcia strzeleckie. To tylko niektóre ze zmian czekających uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2022/202, który właśnie wystartował. 

Zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturach

Egzamin ósmoklasisty przesunięto z kwietnia już na stałe na maj podobnie jak matury. Będzie się też tak jak dotychczas składał z trzech części: egzaminu z języka polskiego, egzaminu z matematyki oraz z języka obcego. Nie trzeba będzie już zdawać egzaminu z przedmiotu do wyboru.

W nowym roku zmiany dotyczą też matur. Wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Będą musieli oni przystąpić do trzech egzaminów pisemnych z: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego. Aby zdać maturę trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów.

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych a nie jak do tej pory jedno zadanie.  Zadania na egzamin ustny na nowej maturze będą jawne, podobnie jak w przypadku egzaminu na prawo jazdy. Lista zadań obowiązujących wiosną 2023 r. jest już dostępna na stronie internetowej CKE.

Nowy przedmiot z kontrowersyjnym podręcznikiem i nauka strzelania

Od nowego roku szkolnego w szkołach ponadpodstawowych jest także nowy przedmiot — historia i teraźniejszość. Wprowadzono go w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Nowy przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Od dzisiaj weszły też w życie zmiany w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Wprowadzone są nowe treści nauczania, dotyczące, m.in. reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej oraz edukacji obronnej, w tym szkolenia strzeleckiego. W przypadku szkolenia strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej będzie to wyłącznie teoria bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych szkolenie strzeleckie będzie obejmowało podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi do ćwiczeń strzeleckich takich, jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej, strzelnice wirtualne albo laserowe. W przypadku szkół, które nie mają dostępu do strzelnic, realizacja praktycznego szkolenia strzeleckiego ma być obowiązkowa od roku szkolnego 2024/2025 a do tego czasu szkoły te będą mogły prowadzić zajęcia z tego zakresu w „miarę dostępnych możliwości”.

Trudniej o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Wg ministra sportu, Kamila Bortniczuka od tego roku szkolnego trudniej będzie unikać zajęć sportowych w szkołach. Aby dłuższe zwolnienie zostało zaakceptowane przez nauczyciela, uczeń lub rodzic ucznia będzie musiał przedstawić zwolnienie wydane przez lekarza specjalistę a nie jak do tej pory lekarza rodzinnego. Próżno jednak szukać aktów prawnych w tej sprawie. Póki co jest tylko i wyłącznie wypowiedź ministra w ogólnopolskim radiu.

Zmiany w awansie zawodowym

Z nowym rokiem szkolnym weszły też w życie zmiany dotyczące ich awansu zawodowego. Zlikwidowane zostały dwa stopnie: nauczyciel stażysta i kontraktowy. Osoba, która rozpoczyna pracę w zawodzie, nie będzie posiadała żadnego stopnia awansu. Będzie się o niego ubiegać po 4 latach pracy. W tym czasie nauczyciel ma odbywać tzw. przygotowanie do zawodu i podlegać obowiązkowej ocenie pracy.

Zwiększona została pensja nauczycieli, ale tylko tych rozpoczynających pracę w zawodzie. Poprzednio początkujący nauczyciel zarabiał 100 proc. kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, teraz zarobi 120 procent, czyli wg MEN 4432,15 zł brutto co przekłada się mniej więcej na 3200 zł na rękę bez PPK.

Pedagog specjalny w każdej szkole

Są też nowe standardy zatrudnienia w szkołach pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Dodatkowo w placówkach musi być zatrudniony pedagog specjalny. Taki nauczyciel będzie musiał posiadać specjalne kwalifikacje, ale jeśli ich w tej chwili nie posiada, to musi je uzupełnić do 31 sierpnia 2026 roku. 

“Godziny czarnkowe”

Nowością w tym roku szkolnym są tzw. godziny czarnkowe (od nazwiska ministra edukacji Przemysława Czarnka). Nauczyciele będą musieli przeznaczyć dodatkowy czas na obecność w szkole i konsultacje z uczniami bądź rodzicami. Dotyczy to również pedagogów zatrudnionych na co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy spędzą w szkole o jedną godzinę tygodniowo więcej, natomiast pedagodzy zatrudnieni w mniejszych wymiarze czasu przeznaczą na to godzinę, ale raz na dwa tygodnie.

Posiłek dla każdego ucznia

Zgodnie z nowymi zasadami od września 2022 roku szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniowi posiłku, a także stworzenia możliwości spożycia go w szkole. Nie zmieni się nic, jeżeli chodzi o opłaty za posiłki. Tak jak to ma miejsce teraz ustalać będzie je dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

Przygotowania w powiecie żyrardowskim

Co roku okres wakacyjny jest czasem wzmożonych prac remontowych. Największe zmiany przechodzi obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, który od dwóch lat podlega gruntownej termomodernizacji. W realizacji jest 3. etap inwestycji „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”. W jej ramach wyremontowano i nadbudowano pomieszczenia budynku szkoły. Zostały gruntownie wyremontowane sale lekcyjne, sanitariaty, kuchnia, zaplecze szkoły, gabinety specjalistów, pojawiły się prysznice, dostosowano pokoje w internacie do obecnych wymogów, szkoła zyskała nową kolorystykę oraz elewację. Pojawił się przyjazny plac zabaw oraz siłownia, trwa też budowa przyszkolnego boiska z bieżnią. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to 30 listopada br. W Szkole Podstawowej im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach trwają prace odbiorowe przyszkolnego boiska. Wyczekiwana inwestycja została ukończona, a wielofunkcyjne boisko uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego. W ramach popularyzacji i upowszechniania sportu w gminie Radziejowice, boisko będzie udostępnione również dla mieszkańców i innych użytkowników.

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie z okazji swojego 100-lecia doczekała się nowej tablicy pamiątkowej, a Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II we Franciszkowie dalej realizuje projekt rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie zyskała nowy plac zabaw, SP3 im. Stanisława Staszica czeka na rozbudowę. 

W Szkole Podstawowej we Wręczy i w Szkole Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie wykonywane są obecnie prace remontowe w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego „Szkoła dostępna dla każdego” w ramach programu „Dostępna Szkoła”, którego głównym celem jest adaptacja placówek oświatowych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czterech obszarach funkcjonowania: architektonicznym, technicznym, społecznym i edukacyjnym. Na realizację zadań w ramach testowania „Modelu dostępnej szkoły” Gmina Mszczonów uzyskała dofinansowanie w kwocie 1,35 mln zł. W wyniku realizacji przyjętych zadań zlikwidowane zostaną m.in. bariery architektoniczne i techniczne, zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt i niezbędne pomoce dydaktyczne. Planowany jest też zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.  Dofinansowywane są studia oraz kursy i szkolenia dla kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkół uczestniczących w projekcie.  Program „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – programu Dostępność Plus. W ramach przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej we Wręczy remontowane są m.in. schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych. W Szkole Podstawowej w Mszczonowie wykonano już remont schodów zewnętrznych w budynku G i w budynku A oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku A    wyremontowano wewnętrzną klatkę schodową.  Prace te mają na celu dostosowanie obiektów do wymogów Modelu Dostępnej Szkoły. 

W każdej ze szkół przeprowadzono drobne prace remontowe, malowanie ścian, gruntowne porządki, prace konserwatorskie. Szkoły zostały wyposażone w nowy sprzęt elektroniczny i materiały edukacyjne, a także wzbogacono szkolne biblioteki.

Back to top button
Skip to content