Żyrardów

Nabór ofert na realizację zadań w sferze rewitalizacji

Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na działania skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać wynosi 10.000 zł.

Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu: Rewitalizacji. Celem naboru jest wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Budżet przewidziany na realizację powyższego zadania wynosi 125 tys. zł.

Wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł. Projekt powinien być zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni (maksymalnie do 31.12.2021 r.) i uwzględniać zadania o charakterze lokalnym. Oferta musi być kierowana do mieszkańców obszaru rewitalizacji, a zadanie musi być realizowane na terenie obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa – granice obszaru określa uchwała nr LIX/456/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą portalu witkac.pl, natomiast w formie papierowej należy dostarczyć potwierdzenie złożenia oferty.

Szczegółowe informacja nt. naboru dostępne są w systemie witkac.pl oraz w na stronie www.bip.zyrardow.pl. Zapraszamy do składania ofert! W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ: e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl, nr tel. 46 858 15 70.

Źródło
UM Żyrardów
Back to top button
Skip to content