Żyrardów

Inwestycje planowane na rok 2022

Podczas ostatniej w minionym roku Sesji Rady Miasta Żyrardowa, w dniu 30 grudnia 2021 roku, uchwalony został budżet miasta na 2022. Jak podkreślił Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, plan finansowy na ten rok pozwala na realizację inwestycji zapewniających dalszy rozwój naszego miasta i podniesienie komfortu życia mieszkańców. Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę prawie 60 mln zł, z czego na inwestycje planuje się wydać ponad 45 mln zł.

Poniżej przedstawiamy wykaz zadań uwzględnionych do realizacji w tegorocznym budżecie.

Najważniejsze inwestycje drogowe realizowane w 2022 roku:

– Budowa ul. Brzechwy.

– Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Środkowej do ul. Spacerowej.

– Przebudowa przepustu w ul. Nietrzebki.

– Przebudowa ul. Chłodnej na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Witosa.

– Przebudowa ul. ks. O. Wittenberga wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Konarskiego, Sikorskiego i Limanowskiego.

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ul. A. Mickiewicza, w ul. 1 Maja oraz na trzech przejściach w rejonie skrzyżowania ulic 1 Maja i S. Sławińskiego. Zadania obejmować będą montaż aktywnych przejść dla pieszych w postaci sygnalizacji świetlnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejść.

– Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”. W Żyrardowie projekt dotyczy takich zadań, jak:

  • przebudowa ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego,
  • przebudowa ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca w zakresie ścieżki rowerowej i chodnika,
  • budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej.

– Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów “Parkuj i Jedź”. W Żyrardowie parkingi powstaną w ul. Dekerta oraz w ul. Mielczarskiego.

– W ramach projektu ,,Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” – zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych, dostawa systemu ładowania autobusów elektrycznych, zaprojektowanie i budowa zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego, ustawienie wiat autobusowych. W roku 2022 zrealizowane zostanie także zadanie polegające na wykonaniu modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, wspierającego uprzywilejowanie transportu publicznego.

– Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta.

– Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

– Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. ks. Popiełuszki na odcinku od ul. Pięknej do ul. 3 Maja.

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatki majątkowe dotyczyć będą takich inwestycji, jak:

– Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21-23 na tzw. mieszkanie chronione.

– Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca.
– Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów.

– Termomodernizacja w budynku gminnym przy ul. 1 Maja 10.

– Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Wołyńskiego 1.

– ,,Domy pełne historii” – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji.

– Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Chopina 17.

– Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 i dostosowanie go do potrzeb biurowo-administracyjnych. Docelowo w budynku tym znajdowała się będzie siedziba Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

W ramach inwestycji ujętych w dziale Administracja publiczna realizowany będzie projekt „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”.

W ramach inwestycji oświatowych dużym przedsięwzięciem będzie rewaloryzacja XIX- wiecznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie. W ramach inwestycji planuje się termomodernizację budynku wraz z rewaloryzacją dziedzińca szkolnego. Dodatkowo wewnątrz budynku planuje się prace remontowe sal lekcyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Zagospodarowany zostanie także teren wokół szkoły.

Ponadto realizowany będzie projekt ,,E-usługi dla szkół w ramach ZIT”, w ramach którego zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla miejskich następujących szkół podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Planowane jest także opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewidziano realizację takich zadań, jak:
– ,,Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”. Głównym celem zadania jest adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe. Inwestycja dotyczyć będzie m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.

– ,,Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”. Zakres projektu obejmuje:

– zagospodarowanie terenu zieleni przy Stawie Górnym (teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego),

– zagospodarowanie terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską,

– zagospodarowanie terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

– Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem Żyrardowie. W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie parkowe wokół Górnego Stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei.

– Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat na wysokości wejścia nad Górny Staw, w związku z koniecznością wykonania ujęcia wody wykorzystywanego do nawadniania zieleńców na nowo powstałej inwestycji („Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie poprzez budowę instalacji automatycznego nawadniania”).

– Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”. Okres realizacji zadnia będzie obejmował lata 2021-2024.

W obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane będzie zadanie wieloletnie p.n., Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Back to top button
Skip to content