Dla dzieciEdukacja

Dofinansowanie na posiłki dla dzieci

Do naszego miasta trafią kolejne środki zewnętrzne, tym razem będzie to dofinansowanie z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wniosek złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewodę Mazowieckiego, dzięki czemu pomoc żywnościowa trafi do żyrardowskich dzieci. 

W swoim założeniu program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie dla seniorów, osób niepełnosprawnych, posiadających niskie dochody, jak również dzieciom wychowującym się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Gminy otrzymują dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację programu, które to przeznaczone są na pomoc w formie sfinansowania posiłku lub żywności. Miasto Żyrardów na ten cel otrzymało blisko 80 tysięcy złotych, które trafią w formie posiłków do żyrardowskich dzieci. Program będzie realizowany tak jak dotychczas przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Pomimo pandemii koronawirusa, która wymusza zawieszenie zajęć szkolnych i przeprowadzanie ich w trybie zdalnym, nie zapominamy o dzieciach znajdujących się w trudnej sytuacji. Zasady programu pozwalają zarówno na sfinansowanie posiłku w szkole, jak również dowóz żywności do miejsca zamieszkania. Dzięki temu dzieci, uczniowie do tej pory korzystający z tej pomocy nie pozostaną bez niej. Miasto Żyrardów nieustannie troszczy się o najmłodszych mieszkańców – powiedział Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Posiłek w pandemii

Zjedzenie gorącego posiłku w szkole –  bo to jest jednym z najważniejszych celów programu – w obecnej sytuacji jest niemożliwe z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane ze stanem epidemiologicznym w naszym kraju. Mimo wszystko pozyskane środki trafią do żyrardowskich dzieci w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Otrzymane dofinansowanie w wysokości blisko 80 tysięcy, to kwota która ma pokryć wydatki na posiłki dla dzieci i uczniów w naszym mieście. Na pewno nie będzie to ostatnia dotacja w ramach „Posiłek w szkole i w domu”, nasze miasto aktywnie aplikuje o kolejne dofinansowania, dzięki czemu pomoc żywnościowa może być świadczona na terenie Żyrardowa bez przeszkód.  

Kryteria zakwalifikowania dziecka do udziału w programie

 

Ze środków przekazywanych w ramach Programu, gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły Ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

 

Back to top button
Skip to content